EĞİTİMDE HEDEFLER

 

Eğitimde Hedefler

Paramedik Programının Eğitim Hedefleri

Hedef Alanları (Bilişsel, Devinişsel)

Hedef Yazarken Dikkat Edilecek Noktalar

Devinişsel Hedefe Örnek

TABA Modeline Göre Bir Örnek

 

 

EĞİTİMDE HEDEFLER

 

Eğitim sisteminin hedefleri (İyi yurttaş, iyi insan, meslek sahibi vs)

AİM (Life outcomes => Yaşamın içindeki sonuçlar)

                               => Uzak Hedefler 

                                    - Okuma alışkanlığı olan vatandaşlar  

 

 Okulun Hedefleri (Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Hiz.MYO, Fakülteler vs)

 GOAL (Etkisi uzun süre devam eden okul yaşantısının sonuçları)

                               => Genel Hedefler [uzak hedeflere dönüktür]

                                     - Okuduğunu doğru ve akılcı kullanabilen mezunlar

                       

Bölümün Hedefleri  (ATT, AABT, TDS, Doktor, Hemşire vd)

OBJECTİVES ( Okutulan derslerin sonuçları)

                              => Kısa vadeli Hedefler

                                  - Okuduğunu anlayabilen öğrenciler

                            

Dersin Hedefleri (  => Course, bir dönemlik/iki sömestrelik, yarım dönemlik ders)

                        

Dersin Bölümlerinin(ünitenin) Hedefleri

                        

Saatlik Dersin(lesson) Hedefleri

 

(1) Kamile Ün Açıkgöz, Ders notları

 

 

PARAMEDİK EĞİTİMİ SONUNDA BEKLENEN YETERLİLİKLER

 

1. Anadilini(Türkçeyi) iyi bilmek ve doğru kullanmak.

Okuduğunu anlamak, doğru ve düzgün ifade etmek; hatasız yazmak; düzgün ve anlaşılır konuşmak.

Hasta ve çevredeki kişilerle iletişim kurabilmek, gelecekte mahkemede delil olabilecek nitelikteki çağrı raporlarını doğru ve eksiksiz doldurabilmek ve en önemlisi hastaneye hastayı teslim ettiğinde hastanedeki sağlık personeline yazdığı hasta formu ile gerekli bilgileri aktarabilmek için gereklidir.

 

2. İletişim becerilerine sahip olmak (hasta, hasta yakını, birlikte çalıştığı meslektaşı, doktor, polis, itfaiyeci, çağrı merkezi ile anlaşabilmek için gereklidir).

 

3. Düşünme becerilerine sahip olmak.

Problem / sorun çözmek, çabuk karar vermek;

- görev başında işini planlamak ve örgütlemek;

- öğrendiği bilgileri hatırlama ve bulma (kısa ve uzun süreli belleğini geliştirmiş olmak) konusunda becerilerini kullanabilmek.

 

4. Mesleki sorumluluklarının farkında olmak

 

5. Ekip çalışması yapabilmek

 

6. Sağlığı korumak ve güvenlik önlemlerini almak

 

7. Hastayı/kazazedeyi değerlendirmek ve sorununu saptamak(tanı koymak)

 

8. Saptanan soruna yönelik acil bakımı vermek

 

9. Gereksinim halinde yardım almak.

Tıbbi danışman olan acil uzmanı doktordan, polisten, itfaiyeciden, zehir danışma merkezinden vb.

 

10. Hastayı / kazazedeyi uygun şekilde sedyeye/ambulansa yüklemek;

- acil bakımı ambulansta sürdürmek;

- ilgili sağlık kurumuna/kuruluşuna ulaştırdığında, ilgili sağlık personeline teslim etmek.

 

11. Hastane öncesi acil bakımdaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek kendini sürekli eğitmek.

(Bu maddeler: Amerika, Almanya ve İsviçre müfredatlarından derlenmiştir.)

 

Başa Dön

 

 

HEDEF ALANLARI

 

BİLİŞSEL ALAN

DUYUŞSAL ALAN

DEVİNİŞSEL ALAN

1. BİLGİ (Tanıma, Hatırlama)

1. ALMA

1. ALGILAMA/UYARILMA

2. KAVRAMA

2. TEPKİDE BULUNMA

2. KURULUŞ

3. UYGULAMA

3. DEĞER VERME

3. KILAVUZLU /REHBERLİ

    UYGULAMA

4. ANALİZ (çözümleme)

4. ÖRGÜTLEME

4. BECERİ

5. SENTEZ

5. KİŞİLİK

5. OTOMATİKLEŞME

6. DEĞERLENDİRME

6. DEĞERLENDİRME

6. DURUMA UYDURMA

 

7. YARATMA

Sönmez, Veysel; (2001) Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı, 9. Baskı, Anı Yayıncılık – Ankara, s:36

 

 

BİLİŞSEL (KOGNİTİF) ALAN

 

BİLGİ:

Öğrenme, hatırlama, tanıma; öğrenci kendinden bir şey katmıyor.

Kan basıncının oluşumu ve ölçüm bilgisi.

 

KAVRAMA:

Çevirme, yorumlama, öteleme.

Özümseme, başka ifade ile (kendi cümleleri ile) anlatma.

Kan basıncının yükselmesinin ve düşmesinin nedenlerini söyleme.

 

UYGULAMA:

Bilgileri yeni duruma uygulama.

Bir kişinin kan basıncını ölçme.

 

ANALİZ (ÇÖZÜMLEME):

Öğelerin, ilişkilerin, örgütlenme ilkelerinin analizi.

Çeşitli nedenleri araştırma.

Hastada kan basıncının yükselmesinin nedenlerini irdeleme; örnek: sinirlenince kan basıncının etkilenmesi vs.

 

SENTEZ:

Çözümlemenin  karşıtı.

Küçük parçaları birleştirerek yeni bir şey ortaya çıkarmak, sonuca ulaşmak; örnek: sinirlenme nedeniyle kan basıncı yükselmiş hastayı sakinleştirmek vb.

 

DEĞERLENDİRME: 

Sentez sonucunu değerlendirme.

İç ve dış ölçütlere göre değerlendirme; hastanın KB düştü veya düşmedi.

 

Basit öğrenmeden  =>  Karmaşık Öğrenmeye

 

 

DEVİNİŞSEL (PSİKOMOTOR) ALAN

 

1. ALGILAMA => Duyusal Uyarılma

- Bir uyarının bir ya da daha fazla duyu organına çarpması; çeşitli kumaşların farklılıklarını elle hissetmek

- İşaret Seçme

- Çevirme: Yemek hazırlarken tarifeyi izleme yeteneği

 

2. KURULUŞ 

- Zihinsel kuruluş; ayırt etme, yargı kullanma; karın ağrılı hastaya yaklaşım için adımlar

- Bedensel kuruluş; bedensel hazır bulunuşluk; sedyeyi kaldırmak için güçleri dengeleyebilme

- Duygusal kuruluş; iş yapmaya isteklilik; daha becerili yapmaya çalışmak

 

3. KILAVUZ DENETİMİNDE YAPMA

- Taklit; başkasının/öğreticinin yaptığını tekrarlama çabası

- Deneme ve yanılma

 

4. MEKANİZMA

Beceri => öğrenilmiş davranış bir alışkanlık haline gelmiştir.

Öğrenci hareketi yaparken belli bir yeterlilik derecesine erişmiş ve kendine güven geliştirmiştir 

 

5. KARMAŞIK DIŞA-VURUK FAALİYET

- Kararsızlığın giderilmesi; yapılacak işin öncelik sırasının zihinde tereddütsüz canlandırılarak işin yapılması

- Otomatikleşme; araba kullanma

 

6. DURUMA UYDURMA

Öğrendiği bir pastayı, elindeki malzemelerle yapabilme becerisi   

 

7. YARATMA => STİL/TARZ GELİŞTİRME

 

(Ertürk, Eğitimde Program Geliştirme,1975, 72-76)

Paramedikler için beceri yeterliliğini gösteren çalışma için tıklayınız

 

Başa Dön

 

 

HEDEF YAZARKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

1. Hedefler, öğrenci davranışına dönüştürülecek ve öğrenme özelliğini belirtecek nitelikte olmalıdır

2. Hedefler, öğrenme ürününü dile getirmelidir

3. Konu başlıkları hedef olamaz

4. Hedef kapsamlı ve aynı zamanda sınırlı olmalıdır.

5. Hedeflerin konu içeriği ile ilgili olarak gerçekleştirileceği belirtilmelidir

6. Hedefler tamamlayıcı (bitişik) olmalıdır, binişik değil; biir hedefin kapsamı diğer hedef/lerin kapsamına girmemelidir.

7. Hedefler hangi alanla ilgili yazılıyorsa, o alanın niteliklerine ve basamaklarına uygun olmalıdır.

8. Hedefler birbirini destekler nitelikte olmalıdır.

9. Ders düzeyinde yazılan hedefler ünite ve dersler (1, 2, 3 saatlik) için belirlenirken kapsam  ve sınırlılık açısından daralabilir.

  

ÖLÇÜT DAYANAKLI HEDEF YAZMANIN GEREĞİ

Hedefler saptandıktan sonra, bunların her biri ölçüt dayanaklı hale getirilmelidir; böylece hem öğrencilerin değerlendirilmesinde birlik sağlanır, hem de değerlendirme sırasında doğan farklılıklar ortadan kaldırabilir.

 

ÖLÇÜTE DAYANAN HEDEF YAZARKEN UYULACAK İLKELER;

1. Zaman, hem hedef davranışın niteliğine hem de öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmalıdır

2. Her hedef için belirlenen ölçüt, o hedefte bulunan özellikleri kapsamalıdır; çünkü bu özellikler, değerlendirmede işe koşacaklarımızı belirler

3. Birbirinin önkoşulu olan ve çok sıkı aşamalık gösteren hedefler için ölçütler çok yüksek tutulmalıdır; çünkü birinde olan eksiklik kendinden sonra gelenin tam ve doğru  öğrenilmesini etkileyebilir.

4. Eğer hedefler arasında sıkı bir aşamalık ilişkisi yoksa, ölçütler % 50 indirilebilir.

5. Kazandırılmadığı, ya da yeterli düzeyde kazandırılmadığı zaman, öğrencinin başka birinin ya da hizmetin sunulacağı kişinin sakat kalmasına, yaşamını yitirmesine neden olabilecek hedef davranışlarda ölçütler tam  ya da tama yakın olmalıdır

6. Hedef davranışların yokluğu ya da yeterli düzeyde olmayışı, büyük ekonomik kayıplara, zaman ve emeğin boşa gitmesine neden oluyorsa, yine ölçütler çok yüksek tutulmalı ve bunlardan taviz verilmemelidir

7. Hedef davranışların yokluğu ya da yeterli düzeyde olmayışı,  kişinin kendisini gerçekleştirmesine, toplumun, ulusun ve insanlığın mutluluğuna engel olacaksa, ölçütler yine yüksek tutulmalıdır.

8. Hedef davranışların yokluğu ya da yeterli düzeyde olmayışı, kurumun, ailenin, ulusun varlığını tehlikeye düşürecek nitelikte ise, ölçütler yüksek tutulmalı ve taviz verilmemelidir.

 

Eğer HEDEF davranışa dönüştürülemiyorsa, yani  davranış olarak gözlenemiyorsa;

hedefin  varlığından ya da gerçekleştirildiğinden  söz edilemez.

Üstelik bilgi, güç, beceri, alışkanlık  gibi  özelliklerden aynı anlam çıkmayabilir.

 

DAVRANIŞ  =  ÖLÇÜT

 

HEDEFİN DAVRANIŞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREĞİ:

1. Eğitimde her türlü değerlendirme işleminin yapılabilmesi için davranışların hem nitelik hem de nicelik açısından belirlenmesi gerekir.

2. Eğitim durumlarının düzenlenebilmesi için, yine davranışların hem nitelik hem de nicelik açısından belirlenmesi gerekir

3. Açık bir sistem olan eğitimde her türlü düzenleme, yenileme, onarma, sistemi yeniden kurma gibi etkinliklerin yapılabilmesi için, sistemce kazandırılacak davranışların bilinme zorunluluğu vardır.

4. Standardlar(ortak ölçütler) sağlamak için, davranışların (ölçütlerin) belirlenme zorunluluğu vardır.

5. Sistemde çalışan kişilerin (yöneticiler, öğretmenler, hizmetliler) değerlendirilmesinde, yetiştirilmesinde, denetlenmesinde, eşgüdümün sağlanmasında sistemce kazandırılacak davranışların belirlenmesi zorunluluğu vardır. *

* Sönmez, 2001

 

Başa Dön

 

 

DEVİNİŞSEL HEDEF HAZIRLAMAK ÜZERE,

ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİNE ÖRNEKLER                                  

Uygulanan başarı testi ile öğrencilerin bilinçsiz ve bilinçli bebekte yabancı cisim çıkarma bilgi ve becerilerinin yetersizliği; 31 öğrenciden 28 nin başarısız olması ile saptanmıştır.

Öğrenciler uygulama hedef ölçeğinde kendilerini bu konuda % 96.4 oranında başarılı bulurken, başarı testi bunun tam tersi bir sonuç ortaya koymuştur: başarı oranı % 0.7, başarısız olma oranı ise % 90.3 tür.

Bu konunun öğrenciler tarafından yeterince anlaşılamamış olduğu sonucuna varılmıştır.     

 

 

A. KONU: Bilinçli ve bilinçsiz bebekte yabancı cisim çıkarma becerisinin kazandırılması

 

KONUYU İŞLEMEK İÇİN AYRILAN SÜRE: 4 Ders ( 1 ders anlatma/kuramsal/teorik, 3 ders uygulama)

ÖĞRENCİ SAYISI: 31

 

HEDEF DAVRANIŞLAR:

- Bebek kavramını açıklama

- Bilinçli bebek kavramını açıklama

- Bilinçsiz bebek kavramını açıklama

- Yabancı cisim tıkanmasında, bilinçli bebek ile bilinçsiz bebekte görülen bulgular arasındaki farkı kavrama

- Bilinçli bebekte yabancı cismi aşamalara uygun çıkarma

- Bilinçsiz bebekte yabancı cismi aşamalara uygun çıkarma

 

ÖNKOŞUL GİRİŞ BİLGİLERİ:

- Solunum ve dolaşım sistemlerinin anatomisi, fizyolojisi, patofizyolojisi ve bunların birbirleriyle bağlantılarını bilme

- Solunumun yetersiz olması durumunda görülebilecek sorunları kavrama

- Yabancı cisim tıkanmalarının nedenini ve sonuçlarını bilme

- Yabancı cisim tıkanmasını tanıma

 

KULLANILACAK YÖNTEMLER:

- Anlatma yöntemi (Bilgi)

- Tartışma yöntemi (Kavrama)

- Gösterip – yaptırma yöntemi (Uygulama)

- Problem çözme / vaka çalışması (Uygulama)

- Bireysel çalışma yöntemi (Uygulama)

 

KULLANILACAK ÖĞRETME TEKNİKLERİ:

- Gösteri tekniği (Bilgi)

- Soru-yanıt tekniği (Kavrama)

- Manken  üzerinde uygulama (Uygulama)

- Vaka Çalışması (Uygulama)

 

KULLANILACAK ÖĞRETME STRATEJİLERİ:

- Sunuş yoluyla öğretme stratejisi (Bilgi)

- Role play / vaka çalışması yoluyla öğretme stratejisi (Kavrama)

- Manken kullanarak öğretme stratejisi (Uygulama)

 

GEREKLİ MATERYALLER:

- Konu ile ilgili görseller/slaytlar

- Bebek mankeni

- Gazlı bez (infeksiyon kontrol önlemi)

- Bilinçli ve bilinçsiz bebekte yabancı cisim çıkarma beceri rehberleri

 

DERSE GİRİŞ:

Dört saatlik vaka çalışma dersine giren öğretmen, öğrencilerin sınıfı vaka çalışması için düzenlemelerini bekler.

Vaka yapacak öğrenciler belirlenir.

Uygulamacı öğrenciler sınıfın dışına çıktıktan sonra anne rolünü üstlenen öğrenciye bebek manken verilerek konu anlatılır.

Dışarıdaki öğrenci içeri çağrılır.

Ve olay anlatılır: “yan komşusu 6 aylık bebeğine süt verirken bebeği tıkanınca, sağlık personeli olması nedeniyle doğru onun kapısını çalmıştır”.

Uygulamacıdan hemen bulguları sorarak, bebeğin henüz bilinçli olduğunu saptaması ve yabancı cismi çıkarma girişiminde bulunması beklenmektedir.

Vaka sonunda diğer öğrencilerden vaka ile ilgili sözel geribildirim alınır.

Sonra derse geçilir.

Bu vaka sınıfta yapıldığında öğrenci başarısız oldu ve diğer öğrencilerde geri bildirimde başarılı olamadılar, dolayısıyla başarı testinde olduğu gibi, 31 kişiden  28 öğrencinin gerçekten bilinçli bebekle bilinçsiz bebekte görülen bulgular arasındaki farkı kavrayamadıklarından başarısız oldukları saptanmıştır.

Öğrenciler gerçek hayatta bilinçsiz bebek veya tıkanmış bilinçli bebek görmediklerinden kavramakta oldukça zorlanmışlardır.

 

B.  DERSİ İŞLEYİŞ:

Öğretmen temel kavramlarla ilgili sorular sorarak bazı kavramların yerleşmesini sağlar:

- Bebek hangi yaş grubundadır?

- Bilinçli bebekte görünüm ve hareket nasıldır?

- Bilinçsiz bebekte görünüm ve hareket nasıldır?

- Aradaki farkı kim açıklayabilir?

- Yabancı cisim çıkarma aşamaları bilinçli ve bilinçsiz kişilerde nelerdir?

- Bebekte aynı mıdır?

- Bebekte aşamalar nasıldır?

Tüm bu sorulara verilen yanıtlar tahtaya yazılır, yanlış olanların gerekçeleri öğrenciler tarafından açıklattırılarak silinir.

Sonra slaytlar gösterilerek eski konuların hatırlanması sağlanır

Öğretmen bir kez daha kendisi uygulayarak gösterir

Öğrencilere beceri rehberine göre teker teker uygulama yaptırılır, bu esnada öğrencilerin birbirinin doğru ve yanlışlarını sözel dönütle dile getirmeleri sağlanır.

 

C.  ÖZET BÖLÜMÜ:

Ders bitiminde tahtadaki özet bilgiler öğrencilerle tekrarlanır

Başka bir vaka çalışması dersinde tekrar konu ile ilgili vaka yapılması kararlaştırılır

 

DEĞERLENDİRME:

- Her öğrencinin yaptığı uygulama, diğer bir öğrenci tarafından beceri rehberine göre değerlendirilir.

- Bir başka vaka çalışma dersinde gruplar oluşturularak her bir grubun erişkin, çocuk veya bebekte yabancı cisim uygulaması yapması sağlanır

- Yine bir süre sonra vaka çalışmaları yaparak konunun yerleşip yerleşmediği izlenir

- Ülkemizdeki eğitim sisteminin sonucu olan öğrencilerin “sınav olmadığı sürece çalışmama” alışkanlığı nedeniyle konunun daha iyi yerleşmesi ve öğrencilerin konuları çalışmaları için bir uygulama sınavında sorulabilir

 

Başa Dön

 

 

ABC PROGRAMI

2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM DERSİNDE BEKLENEN BAŞARILARININ GERÇEKLEŞMESİNİ ENGELLEYEN ETKENLERİN TABA MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ

 

İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ:

İlkyardım ile ilgili gereksinimler, bu alanda araştırma yapan kuruluşlar tarafından belirlenmiştir. İlkyardım dersinin sorumlusu olarak bu gereksinimler doğrultusunda müfredatı oluşturdum.

 

AMAÇLARIN BELİRLENMESİ:

Yukarıda belirlenmiş olan gereksinimler doğrultusunda hazırladığım bilgi, kavrama ve uygulama düzeyindeki hedefler aşağıda sıralanmıştır:

 

BİLGİ VE KAVRAMA

1- İlkyardımın anlamını ve önemini kavrayabilme

2- İlkyardımda kullanılabilecek malzemeleri ve haberleşilebilecek telefon numaralarını sıralayabilme

3- Solunum sisteminin işleyişini ve önemini kavrayabilme

4- Solunumun gerçekleşmesini engelleyen durumları sıralayabilme

5- Solunumun gerçekleşmesi için yapılacak girişimleri bilme

6- Dolaşım sisteminin işleyişini ve önemini kavrayabilme

7- Dolaşımın olmadığı durumlarda yapılacak işlemleri bilme   

8- Kanamaların neden olduğu sorunları kavrayabilme

9- Kanamaları durdurma yöntemlerini sıralayabilme

10- Kanamaları durdurma yöntemlerinin önemini kavrayabilme

11- Yaralanma çeşitlerini sıralayabilme

12- Yaralanmalarda ilkyardım ilkelerini bilme

13- Önemli organ yaralanmalarının genel yaralanmalardan farkını bilme

14- Kırık-çıkık-burkulma arasındaki farkları kavrayabilme

15- Kırık-çıkık-burkulmalarda ilkyardım ilkelerini bilme

16- Zehirlenme çeşitlerini sıralayabilme

17- Zehirlenme çeşitlerine göre ilkyardım ilkelerini kavrayabilme

18- Yanık çeşitlerini sıralayabilme

19- Isı, kimyasal madde ve elektrik yanıkları arasındaki farkı kavrayabilme

20- Kuru maddelerle sıvı maddelerin sebep oldukları yanıklar arasındaki farkı kavrayabilme

21- Yanıkta ilkyardım ilkelerini bilme

22- Sıcağa maruz kalan kişide ortaya çıkabilecek sorunları kavrayabilme

23- Sıcağa maruz kalma şiddetine göre ilkyardım ilkelerini bilme

24- Soğuk ısırması ile donma arasındaki farkı kavrama

25- Donma olayında ilkyardımı bilme

26- Bayılma ile epilepsi arasındaki farkı kavrayabilme

27- Bayılmada ilkyardım ilkelerini sıralayabilme

28- Epilepside ilkyardımın anlamını kavrayabilme

29- Ani hastalıklarda ilkyardım ilkelerini kavrayabilme

30- İlkyardım uygulamaları esnasında kendini bulaşıcı hastalıklardan koruma kurallarını bilme

 

UYGULAMA

1- Soluk yolunu açabilme

2- Yaş grubuna göre bilinçli kişide yabancı cismi çıkarabilme

3- Yaş grubuna göre bilinçsiz kişide yabancı cismi çıkarabilme

4- Yaş grubuna uygun CPR(suni solunum-kalp masajı) yapabilme

5- Kanama çeşidine uygun kanama durdurma yöntemini uygulayabilme

6- Turnike uygulayabilme

7- Yara çeşidine göre pansuman uygulayabilme

8- Batmış cisimleri sabitleyebilme

9- Ampute organları gerektiği şekilde paketleyebilme

10- Burkulmada ilkyardımı uygulayabilme

11- Çıkığı atelleyebilme

12- Kırığı atelleyebilme

13- Venöz turnikeyi uygulayabilme

14- Sıvı madde ile oluşan yanık alanındaki giysileri çıkarabilme

15- Toz kimyasal maddeyi, kendisine ve çevreye zarar vermeden uzaklaştırabilme

16- Şok pozisyonunu uygulayabilme

17- Koma pozisyonunu uygulayabilme  

 

İÇERİĞİN SEÇİMİ:

Belirlenen amaçlara ulaşmak için “ne öğretelim”  sorusuna yanıt aranarak içerik belirlenir. İlkyardımda ne öğretelim sorusunun yanıtı, ihtiyaç belirleme aşamasında bahsedildiği gibi bu alandaki uzman kuruluşlar tarafından saptanmıştır.

Ben biraz daha özelleştirerek “ne öğretelim” deki konuların “ne kadarını öğretmeliyim” sorusuna yanıt arayarak her konunun uygulama aşamasındaki püf noktalarını  belirleyerek öğrencilerin bilgi yığını içinde kaybolmalarını önlemeye çalıştım.

 

 

İÇERİĞİN  DÜZENLENMESİ:

İçerik düzenlenmesinde somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora, bütünden parçaya gitme ilkelerine uyulması gerekir.

İlkyardım dersinde de bu ilkelere sadık kalarak öncelik sırasına göre konular sıralandı. Yaşamsal önemi olan solunum ve dolaşım ile ilgili ilkyardım uygulamalarını kanama ve şok takip etmektedir.

İkinci derecede önemli olan yaralanma, yanık, kırık-çıkık-burkulma konularını; sıcak-soğuk gibi çevresel etkenler, zehirlenme, ani hastalıklar konuları takip etmektedir.

Ancak ABC programında öğrenciler zaman zaman ilkyardım ve acil bakım uygulamalarını karıştırmaktadırlar.

Zira acil bakımda da aynı konular aynı şekilde işlenmekte arada sadece birkaç malzeme kullanım farkı olmaktadır.

O nedenle öğrenciler konuları kalıplar halinde öğrenme alışkanlıklarından sıyrılamadıkları için bu kalıpları birbiriyle kıyaslamak yerine ezberlemeye yöneliyor ve ismi değişince şaşırıyorlar. Oysa SHMYO’ nun diğer bölümlerindeki öğrencilerde bu sorun olmadığından konuların birbiriyle aşamalı bağlantıları nedeniyle daha kalıcı olmaktadır, bu da içeriğin doğru düzenlenmiş olduğunu göstermektedir. 

 

ÖĞRENME  SÜREÇLERİNİN  SEÇİMİ:

Gündelik yaşam örneklemeleriyle, şaşırtmalı sorularla ve soru – yanıt yöntemleriyle öğrenciler düşünmeye yöneltilerek, ezberlemek yerine konuları anlamalarını sağlamaya yönelik öğrenme oluşturulmaya çalışılmaktadır.

 

ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNİN SEÇİMİ:

Ne yazık ki tek taraflı anlatımla ders işlenmektedir.

Ellerinde kaynak olmasına rağmen öğrenciler ilk, orta ve lise öğrenimlerindeki alışkanlıklarının dışına çıkamamakta ve konuya çalışmadan derse gelmektedirler.

Uygulama saatleri belli olmasına rağmen konuya göz atmadan derse gelmektedirler.

Gerekçe olarak da derslerin çok yoğun olduğu dile getirilmektedir.

Buna rağmen derse katılım oldukça iyi.

Ders slayt, asetat, video, kaset, manken ve malzemelerle işlenmekte; öğrencilerin pekiştireç, ipucu, dönüt ve günlük yaşam örnekleri ile derse katılımı sağlanmaktadır.

 

NEYİN NASIL DEĞERLENDİRİLECEĞİNİN SAPTANMASI:

ABC programı dışındaki diğer programlarda ilkyardım derslerinin değerlendirilmesi, “üniversitenin sınav yönetmeliğine” göre iki vize bir final sınavı ile yapılmaktadır.

Bağıl sistemle değerlendirilen geçme notu 70 tir.

Sınıftaki öğrenciler tarafından geliştirilen “herkes zayıf alırsa bağıl ortalamadan geçeriz” anlayışını önlemek üzere, öğrencilere 60 altında olması halinde sınav sonuçlarının kanaat kullanarak bağıl sisteme sokulmadan değerlendirileceği bildirildiğinden öğrencilerin ders çalışması teşvik edilmeye çalışılmıştır.

Saptanan hedefler doğrultusunda her konudan mutlaka soru gelecek şekilde, çoktan seçmeli (sadece ilk vizede birkaç kelimelik anlatım gerektiren 3 - 5 soru) hazırlanmıştır.

Soruların konuyu hatırlatma, uygulama kurallarının ayırt edilmesini sağlayan ve bilgi ölçebilecek, birbiriyle ilgili (bazı sorularda diğer soruların yanıtının bulunabilmesi gibi) olmasına özen gösterilmiştir.

Kopya çekmeyi önlemek üzere aynı soruları  birinde yanlış olanı sorarken diğerinde doğru olanı sorarak, ya da seçeneklerin yerini değiştirerek iki grup soru hazırlanmaktadır.

100 puan alan ve kalan öğrenci sayısı oldukça düşük olmasına rağmen öğrenciler dersleri ortalama 80 - 85 puan alarak bitirmektedirler.

Ancak, ABC programında sürücü kursunun bir dersi gibi anlatılan ilkyardımı değerlendirirken o sınav sistemine uygun sorular kullanıyorum.

O sınavda ve konular bittikten sonra quiz şeklinde yaptığım sınavda oldukça yüksek (ortalama 90) puan alan öğrenciler bu yaptığım başarı testinde aynı sonuçları alamamışlardır.

İçeriğin düzenlenmesinde karşılaştığım sorun burada da karşıma çıkmaktadır.

Öğrencilerin başarısız oldukları konular acil bakımda farklı kişilerin anlattığı konulardır. Uygulama sınavlarında, “puanlandırılmış değerlendirme basamaklarından oluşan sınav formu” kullanılmaktadır.

O sınav da, yazılı sınav kadar başarılı geçmemektedir.

Değerlendirmeler, dönütlere göre yıllar içinde ve objektifliği denendikten sonra oluşturulduğundan, beklenen başarıya ulaşmak için aksayan konularda daha fazla uygulama yapılması gerektiği sonucuna vardım.       

PROGRAM ÖĞELERİNİN SIRASI VE İLİŞKİLERİN KONTROLÜ:

Sıralamanın ve ilişkilerin kontrol edildiği bu son aşamada “İlkyardım dersi” için sıralamanın ve ilişkilerin doğru oluşturulduğu sonucu çıkmaktadır.

Ancak bazı konularda aralıklarla uygulama tekrarı gerektiği görülmüştür.

 

Başa Dön

 

Eğitimmenüye Dön

 

Anasayfaya Dön